Xopero Cloud Personal 4.0.0

Xopero Cloud Personal 4.0.0

Xopero Software – Shareware – Windows
Choosing Xopero Cloud lets you sleep soundly in the knowledge that your entire business environment is protected. Our proven and comprehensive backup systems can get your business back online within minutes – even in the event of a large system failure.

Xopero offers comprehensive data protection: from a single laptop or smartphone, through to servers, databases, mailboxes and virtual machines.

Tổng quan

Xopero Cloud Personal là một Shareware phần mềm trong danh mục Tiện ích tối ưu hóa hệ thống được phát triển bởi Xopero Software.

Nó đã được kiểm tra cho các bản cập nhật 31 lần bởi người sử dụng các ứng dụng khách hàng của chúng tôi UpdateStar trong tháng trước.

Phiên bản mới nhất của Xopero Cloud Personal là 4.0.0 , phát hành vào ngày 26/07/2019. Vào lúc đầu, nó đã được thêm vào cơ sở dữ liệu của chúng tôi trên 07/02/2017. Phiên bản phổ biến nhất là 3.9.7, được sử dụng bởi 100 % trong tất cả các cài đặt.

Xopero Cloud Personal đã chạy trên hệ điều hành sau: Windows.

Xopero Cloud Personal Vẫn chưa được đánh giá xếp hạng bởi người sử dụng của chúng tôi


Viết nhận xét cho Xopero Cloud Personal!

Ảnh chụp màn hình (Nhấn vào đây để xem hình lớn hơn)

Cài đặt

người sử dụng 31 UpdateStar có Xopero Cloud Personal cài đặt tháng trước.
An toàn và tải miễn phí được kiểm tra bởi UpdateStar

Mua ngay
Xopero Software
Luôn cập nhật
với phần mềm UpdateStar miễn phí.

Tìm kiếm liên quan

Bản tin hiện tại

Tất cả các phiên bản